అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ తుర్కపల్లి మండలం తిరుమలాపూర్ గ్రామం లోని పల్లె ప్రకృతి వనం, నర్సరీ, డంపింగ్ యార్డ్ షెడ్లను పరిశీలించారు.

అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ తుర్కపల్లి మండలం తిరుమలాపూర్ గ్రామం లోని పల్లె ప్రకృతి వనం, నర్సరీ, డంపింగ్ యార్డ్ షెడ్లను పరిశీలించారు.

అనంతరం జిల్లా కలెక్టర్ తుర్కపల్లి మండలం తిరుమలాపూర్ గ్రామం లోని పల్లె ప్రకృతి వనం, నర్సరీ, డంపింగ్ యార్డ్ షెడ్లను పరిశీలించారు.

Share This Post