ఆగస్ట్ 2 న హాలియా లో ముఖ్యమంత్రి పర్యటన ఏర్పాట్లు పరిశీలించిన రాష్ట్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి జి.జగదీశ్ రెడ్డి*

Share This Post