కంటి వెలుగు శిబిరాల్లో ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలి :: జిల్లా కలెక్టర్ కె.శశాంక.

కంటి వెలుగు శిబిరాల్లో ప్రజలకు మెరుగైన వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించాలి :: జిల్లా కలెక్టర్ కె.శశాంక.

Share This Post