కనకల్లు మండలం బాబాసాహెబ్ గూడెం గ్రామపంచాయతీలో లో రోడ్డుపై ఇరువైపులా మొక్కలు పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్

కనకల్లు మండలం బాబాసాహెబ్ గూడెం గ్రామపంచాయతీలో లో రోడ్డుపై ఇరువైపులా మొక్కలు పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్

Share This Post