కనకల్లు మండలం శేరిలింగోటం గ్రామపంచాయతీలో లో రోడ్డుపై ఇరువైపులా బ్లక్ ప్లాంటేషన్ పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్

కనకల్లు మండలం శేరిలింగోటం గ్రామపంచాయతీలో లో రోడ్డుపై ఇరువైపులా బ్లక్ ప్లాంటేషన్ పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్

Share This Post