కరోనా నెపథ్యంతో ఆన్ లైన్ తరగతులకె పరిమితమైన విద్యాసంస్థలు, సెప్టెంబర్ 01 నుండి పునఃప్రారంభం కానున్న తరుణంలో, కోరుట్ల పట్టణం కల్లూరు రోడ్డులోని జిల్లా పరిషత్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పరిశుభ్రతను పరిశీలించి జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి అధికారులకు పలు సూచనలు, ఆదేశాలను జారిచేశారు.

కరోనా నెపథ్యంతో ఆన్ లైన్ తరగతులకె పరిమితమైన విద్యాసంస్థలు, సెప్టెంబర్ 01 నుండి పునఃప్రారంభం కానున్న తరుణంలో, కోరుట్ల పట్టణం కల్లూరు రోడ్డులోని జిల్లా పరిషత్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పరిశుభ్రతను పరిశీలించి జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి అధికారులకు పలు సూచనలు, ఆదేశాలను జారిచేశారు.

కరోనా నెపథ్యంతో ఆన్ లైన్ తరగతులకె పరిమితమైన విద్యాసంస్థలు, సెప్టెంబర్ 01 నుండి పునఃప్రారంభం కానున్న తరుణంలో, కోరుట్ల పట్టణం కల్లూరు రోడ్డులోని జిల్లా పరిషత్ ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పరిశుభ్రతను పరిశీలించి జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి అధికారులకు పలు సూచనలు, ఆదేశాలను జారిచేశారు.

Share This Post