కొండ మల్లెపల్లి మండలం చిన్న అడి శర్ల పల్లి గ్రామపంచాయతీ లో రోడ్డుపై ఇరువైపులా పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్

కొండ మల్లెపల్లి మండలం చిన్న అడి శర్ల పల్లి గ్రామపంచాయతీ లో రోడ్డుపై ఇరువైపులా పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్

Share This Post