జగిత్యాల అర్బన్ మండలం నూకపేల్లి గ్రామంలో చేపడుతున్న 4360 రెండుపడక గదుల భవన సముదాయములను, డంపింగ్ యార్డు ను పరిశీలించి, జిల్లా కలెక్టర్.

జగిత్యాల అర్బన్ మండలం నూకపేల్లి గ్రామంలో చేపడుతున్న 4360 రెండుపడక గదుల భవన సముదాయములను, డంపింగ్ యార్డు ను పరిశీలించి, జిల్లా కలెక్టర్.

జగిత్యాల అర్బన్ మండలం నూకపేల్లి గ్రామంలో చేపడుతున్న 4360 రెండుపడక గదుల భవన సముదాయములను, డంపింగ్ యార్డు ను పరిశీలించి, జిల్లా కలెక్టర్.

Share This Post