జగిత్యాల జిల్లా కు చెందిన మేకల నర్సయ్య కు జిల్లా పాలనాధికారి ముష ర్రఫ్ ఫారుఖీ 10 వేల రూపాయలు ఆర్ధిక సహాయాన్ని అందజేశారు.

జగిత్యాల జిల్లా కు చెందిన మేకల నర్సయ్య కు
జిల్లా పాలనాధికారి ముష ర్రఫ్ ఫారుఖీ 10 వేల రూపాయలు ఆర్ధిక సహాయాన్ని అందజేశారు.

Share This Post