జగిత్యాల జిల్లా, కోరుట్ల లలో ఏమ్యెల్సి ఎన్నికల పోలింగ్ సరళిని పరిశీలించిన కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లా నోడల్/ఎనికల రిటర్నింగ్ అధికారి అర్. వి. కర్ణన్, ఎన్నికల పరిశీలకులు పి. విజయ్ కుమార్, జగిత్యాల కలెక్టర్ జి. రవి, ఎస్పి శ్రీమతి సిందుశర్మ.

జగిత్యాల జిల్లా, కోరుట్ల లలో ఏమ్యెల్సి ఎన్నికల పోలింగ్ సరళిని పరిశీలించిన కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లా నోడల్/ఎనికల రిటర్నింగ్ అధికారి అర్. వి. కర్ణన్, ఎన్నికల పరిశీలకులు పి. విజయ్ కుమార్, జగిత్యాల కలెక్టర్ జి. రవి, ఎస్పి శ్రీమతి సిందుశర్మ.

జగిత్యాల జిల్లా, కోరుట్ల లలో ఏమ్యెల్సి ఎన్నికల పోలింగ్ సరళిని పరిశీలించిన కరీంనగర్ ఉమ్మడి జిల్లా నోడల్/ఎనికల రిటర్నింగ్ అధికారి అర్. వి. కర్ణన్, ఎన్నికల పరిశీలకులు పి. విజయ్ కుమార్, జగిత్యాల కలెక్టర్ జి. రవి, ఎస్పి శ్రీమతి సిందుశర్మ.

Share This Post