జిల్లాకు విచ్చేసిన జాతీయ బి.సి.కమిషన్ సభ్యులు ఆచారి తల్లోజు ను ఆర్&బి అతిథి గృహం లో మర్యాద పూర్వకంగా కలిసి పుష్పగుచ్ఛం అందచేసిన జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంత్ జీవన్ పాటిల్,అదనపు కలెక్టర్ వి.చంద్ర శేఖర్, అదనపు ఎస్.పి.నర్మద తదితరులు

జిల్లాకు విచ్చేసిన జాతీయ బి.సి.కమిషన్ సభ్యులు ఆచారి తల్లోజు ను ఆర్&బి అతిథి గృహం లో మర్యాద పూర్వకంగా కలిసి పుష్పగుచ్ఛం అందచేసిన జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంత్ జీవన్ పాటిల్,అదనపు కలెక్టర్ వి.చంద్ర శేఖర్, అదనపు ఎస్.పి.నర్మద తదితరులు

Share This Post