జిల్లా అభివృద్ధి కి అన్నీ శాఖల అధికారులు సమన్వయంగా పని చేయాలనీ కలెక్టర్ గోపీ అన్నారు

Share This Post