జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలోని మీటింగ్ హాలులో ఇట్టి సమావేశం నిర్వహించబడింది.

Share This Post