జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన గాంధీ జయంతి వేడుకలలో పాల్గొని, అనంతరం తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారధి కాళాకారుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి

జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన గాంధీ జయంతి వేడుకలలో పాల్గొని, అనంతరం తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారధి కాళాకారుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి

జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన గాంధీ జయంతి వేడుకలలో పాల్గొని, అనంతరం తెలంగాణ సాంస్కృతిక సారధి కాళాకారుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి

Share This Post