జిల్లా కేంద్రంలోని ఐఏంఏ హాలులో నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో ఫిర్యాదులు స్వీకరిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి

జిల్లా కేంద్రంలోని ఐఏంఏ హాలులో నిర్వహించిన ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో ఫిర్యాదులు స్వీకరిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి

Share This Post