జిల్లా విద్యా శాఖ కార్యాలయంలో జిల్లా విద్యా శాఖ ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులు స్థానిక కేటాయింపు ప్రక్రియ పరిశీలించి డి.ఈ. ఓ.తో చర్చిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంత్ జీవన్ పాటిల్

జిల్లా విద్యా శాఖ కార్యాలయంలో జిల్లా విద్యా శాఖ ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులు స్థానిక కేటాయింపు ప్రక్రియ పరిశీలించి డి.ఈ. ఓ.తో చర్చిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ ప్రశాంత్ జీవన్ పాటిల్

Share This Post