తిప్పర్తి మండలం కేశరాజు పల్లి గ్రామం లో ఏర్పాటు చేసిన పి.ఏ.సి.ఎస్.కేంద్రాన్ని తనిఖీ చేసిన అదనపు కలెక్టర్ వి.చంద్ర శేఖర్ అదనపు కలెక్టర్ వెంట జిల్లా మార్కెటింగ్ అధికారి శ్రీకాంత్,పౌర సరఫరాల సంస్థ డి.యం.నాగేశ్వరరావు, సహాయ పౌర సరఫరాల అధికారి నిత్యానందం

తిప్పర్తి మండలం కేశరాజు పల్లి గ్రామం లో ఏర్పాటు చేసిన పి.ఏ.సి.ఎస్.కేంద్రాన్ని తనిఖీ చేసిన అదనపు కలెక్టర్ వి.చంద్ర శేఖర్ అదనపు కలెక్టర్ వెంట జిల్లా మార్కెటింగ్ అధికారి శ్రీకాంత్,పౌర సరఫరాల సంస్థ డి.యం.నాగేశ్వరరావు, సహాయ పౌర సరఫరాల అధికారి నిత్యానందం

Share This Post