తెలంగాణ బ్రాహ్మణ సంక్షేమ పరిషత్ తెలియజేయునది ఏమనగా బ్రాహ్మణ సంక్షేమo నిమిత్తం ఒక వెబ్ సైట్ ను రూపొందించటం జరిగింది – 12.10.2018

PDF Format, Size: 82 KB Download PDF

Press Note- TBSP-Website- Sri Ramaniya-Scheme 12.10.2018

If you are not able to view the document: Click here to download free Adobe Acrobat Reader software  

Share This Post

Post Comment