తెలంగాణ శాసనమండలి మాజీ చైర్మన్ శ్రీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి గారిని మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన PRTU నూతన జిల్లా అధ్యక్ష ,ప్రధాన కార్యదర్శులు బిక్షం గౌడ్ మరియు నారాయణ్ రెడ్డి మరియు జిల్లా PRTU శ్రేణులు.

తెలంగాణ శాసనమండలి మాజీ చైర్మన్ శ్రీ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి గారిని మర్యాద పూర్వకంగా కలిసిన PRTU నూతన జిల్లా అధ్యక్ష ,ప్రధాన కార్యదర్శులు బిక్షం గౌడ్ మరియు నారాయణ్ రెడ్డి మరియు జిల్లా PRTU శ్రేణులు.

Share This Post