తేదీ:26.04.2022 – పుట్ట గొడుగుల పెంపకం పై రెండు రోజుల రైతు శిక్షణ కార్యక్రమం ప్రారంభించిన జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీమతి పమేలా సత్పతి.

తేదీ:26.04.2022 – పుట్ట గొడుగుల పెంపకం పై రెండు రోజుల రైతు శిక్షణ కార్యక్రమం ప్రారంభించిన జిల్లాకలెక్టర్ శ్రీమతి పమేలా సత్పతి.

Share This Post