ధాన్యం కొనుగోలు వేగవంతంగా జరగాలని జిల్లా కలెక్టర్ బి గోపి తెలిపారు

Share This Post