నకిరేకల్ మండలం కడపర్తి గ్రామపంచాయతీలో రోడ్ల ఇరువైపులా ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్ పరిశీలన

నకిరేకల్ మండలం కడపర్తి గ్రామపంచాయతీలో రోడ్ల ఇరువైపులా ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్ పరిశీలన

Share This Post