నకిరేకల్ మండలం చందంపల్లి గ్రామపంచాయతీలో రోడ్ల ఇరువైపులా పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్

నకిరేకల్ మండలం చందంపల్లి గ్రామపంచాయతీలో రోడ్ల ఇరువైపులా పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్

Share This Post