నుమోసిల్ వ్యాక్సిన్ 0-5 సంవత్సరాల లోపు పిల్లలకు నుమోనియా వ్యాధి రాకుండా 100% వేయించాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ ఎ. శరత్ అన్నారు. July 31, 2021

Share This Post