నూతన సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయ(IDOC) భవనాన్ని పరిశీలించిన జిల్లా ఎలక్ట్రోరోల్ అబ్టర్వర్ యం. వీరబ్రహ్మయ్య, ఐఏఎస్

నూతన సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయ(IDOC) భవనాన్ని పరిశీలించిన జిల్లా ఎలక్ట్రోరోల్ అబ్టర్వర్ యం. వీరబ్రహ్మయ్య, ఐఏఎస్

నూతన సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయ(IDOC) భవనాన్ని పరిశీలించిన జిల్లా ఎలక్ట్రోరోల్ అబ్టర్వర్ యం. వీరబ్రహ్మయ్య, ఐఏఎస్

Share This Post