పి.ఏ.పల్లి మండలం ఘట్ నెమలి పురం గ్రామపంచాయతీ లో రోడ్డుపై ఇరువైపులా పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్

పి.ఏ.పల్లి మండలం ఘట్ నెమలి పురం గ్రామపంచాయతీ లో రోడ్డుపై ఇరువైపులా పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్

Share This Post