పెద్దవూర మండలం తెప్పల మడుగు గ్రామ పంచాయతీలో రోడ్ల ఇరువైపులా మొక్కలు పరిశీలిచి పాదులు పెద్దగా తీసుకోవాలని పిచ్చి మొక్కలు తొలగిచాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాలు ఇచ్చారు

పెద్దవూర మండలం తెప్పల మడుగు గ్రామ పంచాయతీలో రోడ్ల ఇరువైపులా మొక్కలు పరిశీలిచి పాదులు పెద్దగా తీసుకోవాలని పిచ్చి మొక్కలు తొలగిచాలని జిల్లా కలెక్టర్ ఆదేశాలు ఇచ్చారు

Share This Post