పెద్దవూర మండలం బట్టు గూడెం గ్రామపంచాయతీలో లో రోడ్డుపై ఇరువైపులా ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్ పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్

పెద్దవూర మండలం బట్టు గూడెం గ్రామపంచాయతీలో లో రోడ్డుపై ఇరువైపులా ఎవెన్యూ ప్లాంటేషన్ పరిశీలించిన జిల్లా కలెక్టర్

Share This Post