పెద్ద మందడి మండలం, మోజర్ల గ్రామ పంచాయితీలో పర్యటించిన కేంద్ర గ్రామీణ అభివృద్ధి, మంత్రిత్వ శాఖ మానిటరింగ్ సభ్యులు ఎం. కె.సనిష్ కుమార్, ప్రాజెక్టు అధికారి, నిసి జాన్, రీసెర్చ్ అసోసియేట్

Share This Post