ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు సోమవారం నాడు జిల్లా కలెక్టర్ పమేలా సత్పతి తన చాంబర్ లో ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులను స్వీకరించారు.

ప్రజావాణి కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈరోజు సోమవారం నాడు జిల్లా కలెక్టర్ పమేలా సత్పతి తన చాంబర్ లో ప్రజల నుంచి ఫిర్యాదులను స్వీకరించారు.

Share This Post