ప్రజావాణి కార్యక్రమం ద్వారా ఫిర్యాదులను స్వీకరిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి

ప్రజావాణి కార్యక్రమం ద్వారా ఫిర్యాదులను స్వీకరిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి

ప్రజావాణి కార్యక్రమం ద్వారా ఫిర్యాదులను స్వీకరిస్తున్న జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి

Share This Post