ప్రెస్ నోట్:26.05.2022 బసవపూర్ ప్రాజక్ట్ క్రింద ముంపు గురైన తిమ్మాపూర్ గ్రామస్థులకు పునరావాసం కల్పించే పనులను జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీమతి పమేలా సత్పతి పంచాయితీ రాజ్ అధికారులతో కలిసి తనిఖీ చేశారు.

బసవపూర్ ప్రాజక్ట్ క్రింద ముంపు గురైన తిమ్మాపూర్ గ్రామస్థులకు పునరావాసం కల్పించే పనులను జిల్లా కలెక్టర్ శ్రీమతి పమేలా సత్పతి పంచాయితీ రాజ్ అధికారులతో కలిసి తనిఖీ చేశారు.

Share This Post