మన చుట్టూ  ఉన్న పరిసరాలను  పరిశుభ్రం  గా ఉంచుకోవడం  ప్రతీ  ఒక్కరి  కనీస బాధ్యత  అని జిల్లా కలెక్టర్  గోపి అన్నారు 

Share This Post