రాష్ట్ర గవర్నర్ కు మెమోరాండం అంద చేస్తున్న జిల్లా రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ గౌరవ అధ్యక్షుడు కందుకూరి మహేందర్

రాష్ట్ర గవర్నర్ కు మెమోరాండం అంద చేస్తున్న జిల్లా రైస్ మిల్లర్స్ అసోసియేషన్ గౌరవ అధ్యక్షుడు కందుకూరి మహేందర్

Share This Post