రైతు  వేదికల్లో మిగిలి  పోయిన   పనులన్నీ  త్వరగా  పూర్తి  చేయాలనీ  జిల్లా కలెక్టర్ గోపి అన్నారు

Share This Post