సఖీ వన్ స్టాప్ సెంటర్ సేవలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలి::జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి

సఖీ వన్ స్టాప్ సెంటర్ సేవలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలి::జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి
సఖీ వన్ స్టాప్ సెంటర్ సేవలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలి::జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి
సఖీ వన్ స్టాప్ సెంటర్ సేవలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలి::జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి
సఖీ వన్ స్టాప్ సెంటర్ సేవలపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించాలి::జిల్లా కలెక్టర్ జి. రవి

Share This Post