సుప్రసిద్ధ వేదశ్రౌత విద్వాంసులు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ఆగమ సలహాదారు బ్రహ్మశ్రీ మద్దూరి వెంకటేశ్వర యాజుల శివైక్యం చెందటం పట్ల ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు – 19.09.2018

PDF Format, Size: 159 KB Download PDF

సుప్రసిద్ధ వేదశ్రౌత విద్వాంసులు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ మాజీ ఆగమ సలహాదారు బ్రహ్మశ్రీ మద్దూరి వెంకటేశ్వర యాజుల శివైక్యం చెందటం పట్ల ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు 19.09.2018

If you are not able to view the document: Click here to download free Adobe Acrobat Reader software  

Share This Post

Post Comment