సోమవారం నాడు ప్రజా వాణీ కార్యక్రమం సందర్భంగా ప్రజల నుండి వినతులను స్వీకరిస్తున్నన జిల్లా కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు

సోమవారం నాడు ప్రజా వాణీ కార్యక్రమం సందర్భంగా ప్రజల నుండి వినతులను స్వీకరిస్తున్నన జిల్లా కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు

28-11-2022                                                                                            press notes                                                  సోమవారం నాడు ప్రజా వాణీ కార్యక్రమం సందర్భంగా ప్రజల నుండి వినతులను స్వీకరిస్తున్నన జిల్లా కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు IAS గారు.           

Share This Post