స్థానిక సంస్థల MLC ఎన్నికల పోలింగ్ సందర్భంగా భువనగిరి ప్రభుత్వ బాలుర జూనియర్ కళాశాలలో పోలింగ్ కేంద్రాన్ని సందర్శించిన జిల్లా ఎన్నికల అధికారి, కలెక్టర్ శ్రీమతి పమేలా సత్పతి గారు.

స్థానిక సంస్థల MLC ఎన్నికల పోలింగ్ సందర్భంగా భువనగిరి ప్రభుత్వ బాలుర జూనియర్ కళాశాలలో పోలింగ్ కేంద్రాన్ని సందర్శించిన జిల్లా ఎన్నికల అధికారి, కలెక్టర్ శ్రీమతి పమేలా సత్పతి గారు.

స్థానిక సంస్థల MLC ఎన్నికల పోలింగ్ సందర్భంగా భువనగిరి ప్రభుత్వ బాలుర జూనియర్ కళాశాలలో పోలింగ్ కేంద్రాన్ని సందర్శించిన జిల్లా ఎన్నికల అధికారి, కలెక్టర్ శ్రీమతి పమేలా సత్పతి గారు.స్థానిక సంస్థల MLC ఎన్నికల పోలింగ్ సందర్భంగా భువనగిరి ప్రభుత్వ బాలుర జూనియర్ కళాశాలలో పోలింగ్ కేంద్రాన్ని సందర్శించిన జిల్లా ఎన్నికల అధికారి, కలెక్టర్ శ్రీమతి పమేలా సత్పతి గారు.

Share This Post