స్వచ్చ వారోత్సవాల కార్యక్రమములో భాగముగా బీబీనగర్ మండలము అన్నంపట్ల గ్రామపంచాయతీలో గ్రామ సభకు హాజరు అయిన స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ దీపక్ తివారీ గారు. యం.పి.డి.ఓ., యం. పి. ఓ. , గ్రామ సర్పంచ్, అధికారులు, ప్రజలు పాల్గొన్నారు.

స్వచ్చ వారోత్సవాల కార్యక్రమములో భాగముగా బీబీనగర్ మండలము అన్నంపట్ల గ్రామపంచాయతీలో గ్రామ సభకు హాజరు అయిన స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ దీపక్ తివారీ గారు.  యం.పి.డి.ఓ., యం. పి. ఓ. , గ్రామ సర్పంచ్, అధికారులు, ప్రజలు పాల్గొన్నారు.

Share This Post