హాలియా మండలం పులిమామిడి గ్రామ పంచాయతీలు రోడ్ల పై ఇరువైపులా మొక్కలు పరిశీలన జిల్లా కలెక్టర్

హాలియా మండలం పులిమామిడి గ్రామ పంచాయతీలు రోడ్ల పై ఇరువైపులా మొక్కలు పరిశీలన జిల్లా కలెక్టర్

Share This Post