హైదరాబాద్ నగరంలో పెరిక కులస్తులకు భవనం నిర్మించడానికి అవసరమైన స్థలం, నిధులు కేటాయించాలని ముఖ్యమంత్రి కె.చంద్రశేఖర్ రావు ఆదేశించారు – 23.08.2018

  1. Perika Bhavan(English) (PDF Format, Size: 60 KB)
  2. Perika Bhavan(Telugu) (PDF Format, Size: 124 KB)

If you are not able to view the document: Click here to download free Adobe Acrobat Reader software

Post Comment