హైద్రాబాద్ లో రాష్ట్ర ముఖ్య మంత్రి శ్రీ కె.చంద్ర శేఖర్ రావు నిర్వహించిన సమావేశం లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ టి.వినయ్ క్రిష్ణా రెడ్డి,ఎస్.పి.అపూర్వ రావు

హైద్రాబాద్ లో రాష్ట్ర ముఖ్య మంత్రి శ్రీ కె.చంద్ర శేఖర్ రావు నిర్వహించిన సమావేశం లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ టి.వినయ్ క్రిష్ణా రెడ్డి,ఎస్.పి.అపూర్వ రావు

హైద్రాబాద్ లో రాష్ట్ర ముఖ్య మంత్రి శ్రీ కె.చంద్ర శేఖర్ రావు నిర్వహించిన సమావేశం లో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ టి.వినయ్ క్రిష్ణా రెడ్డి,ఎస్.పి.అపూర్వ రావు

Share This Post