Civil Supplies Department

తెలంగాణ ప్రభుత్వ ం

పౌరసరఫరాల శాఖ కారాా లయం

సోమాజిగూడ, హైదరాబాద్ 500082

రప్ిక ప్రకటన                                                                                                                             తేదీ:28.04.2021

ప్ఫంట్ లైన్ వారియర్స్ గా పౌరసరఫరాల ఉద్యా గులక

వాక్స్ న్ వైదా ఆరోగ్ా శాఖ మంప్ి ఈటెలకు మారెడ

ప్ీనివాస్ రెడ్డ
ి విజ్ప

పౌరసరఫరాల శాఖ, పౌరసరఫరాల సంసథ ఉద్యో గులను మరియు రేషన్ డీలరనుల ఫ్ఫంట్ లైన్ వారియర్స్ గా గురింతచి వాక్స్ న్ ఇప్ప ంచాలని పౌరసరఫరాల సంస థ ఛైరమ న్ ర ీమారెడ్డి రనిీవా్ రెడ్డి వైద్ో ఆరోగ్ో శాఖ మంఫ్ి ర ీఈటెల రాజంద్ర్స గారిక్స విజ్ప్ఞ తచేశారు. ఈ మేరకు బుధవారం
నాడు బిఆరేే భవన్లలమంఫ్ిగారిక్స వినిపఫ్రం అంద్జశారు.

రాష్ట్ ర ప్రభుత్వ ం గ్త్ ఏడాది కరోనా, లా డౌన్స మయంలో పౌరసరఫరాల ఉద్యా గులను అరో వసర సర్వీ సుల ఫ్క్సంద్ గురింతచడం జ్రిగంది. ఫ్పభురీ ఆదేశాల మేరకు ఉద్యో గులు లాక్ డౌన్ సమయంలో పూరిస్థత థయిలో పనిచేశారు. అరో వసర సర్వీ సులో ఉండటంతో ఎలాంటి మినహాయింపులు తీసుకోకుండా గౌరవ ముఖో మంఫ్ి ర ీకె. చంఫ్ద్శేఖరరావుగారి ఆదేశాల మేరకు యాసంగలో రైతులకు ఎలాంటి ఇబ్బ ందులుకలగ్కుండా రైతుల నుండ్డ ధానో ం కొనుగోళ్లల జ్రిపారు. అలాగే రేషన్ లబిిదారులకు రెండు నెలల పాటు రూ. 1500 నగ్దు, ఐదు నెలల పాటు రేషన్ షాపుల దాీ రా ఆద్నపు బియాో నిి పంప్ణీ చేయడం జ్రిగంది. బియో ం పంప్ణీలో కూడా రేషన్ డీలరులకీలకపాఫ్ర నిరీ హంచారు. ఇపుప డే యాసంగలో ధానో ం కొనుగోళ్లల ఊపందుకునాి యి. వచేే నెల నుండ్డ అద్నపు బియాో నిి పంప్ణీ చేయాల్స్ ఉంటుంది. ఇపప టికే చాలా చోటలఅధికారులు, సిబ్బ ంది, రేషన్ డీలరులకరోనా భారిన పడాిరు. అరో వసర సేవల ఫ్క్సంద్ పనిచేసిన పౌరసరఫరాల సంస థ ఉద్యో గులకు, రేషన్ డీలరకుల మానవతా ద్ృకప థంతో డాకరుట ల, నరు్ లు, పారామెడ్డకల్ సిబ్బ ంది, పోలీ్ డ్డపారెమటంట్,జిహెచో ంసి సిబ్బ ంది మాదిరిగానే ఫ్పంట్శ్లైన్ వారియర్స్ ఫ్క్సంద్వా క్స్ న్ ఇప్ప ంచాలని విజ్ప్ఞ తచేశారు.

మిల్లంగ్ ఛార్జలుీ చెల్లస్తినానం

రైసు మిలరల కుల మిల్సంల గ్ ఛార్వలీ ను నిల్సప్వేయలేద్ని ఛైరమ న్మా రెడ్డి రనిీవా్ రెడ్డి తెల్సపారు. జిలాలలో గ్న్ని రికని్ లేషన్, సీఎంఆర్స రికని్ లేషన్పూ రితచేసుకుని మిలరల లవివరాలను కేంఫ్ద్కా రాో లయానిక్స పంప్ంచిన వంటనే ఛార్వలీ ను చెల్ససుల తనాిమని తెల్సపారు. గ్డ్డచిన వారంలో 7 కోటలరూపాయలను చెల్సంల చడం జ్రిగంది. రికని్ లేషన్ పూరిచేత సుకోవాల్స్న బాధో ర మిలరల లపైనే ఉంద్నాి రు.

కొనుగోలు కేంఫ్దాల నుండ్డ వచిే న ధానాో నిి ఎలాంటి రరుగు లేకుండా దించుకొని ఫ్ాక్ షీట్ లో రక్షణం నమోదు చేయాలని మిలరల కుల విజ్ప్ఞ తచేశారు. ఏదైనా సమసో లు ఉంటే రమ ద్ృష్టక్సట తీసుకువసేతపరిషే రించే ఫ్పయరి ం చేస్థతమనాిరు. న్లట్ : వైద్ో ఆరోగ్ో శాఖమంఫ్ి ఈటెల రాజంద్ర్స గారిక్స
వినిపఫ్రం అంద్జసుతని పౌరసరఫరాల ఛైరమ న్ మారెడ్డిరనివా్ ీ రెడ్డ.ి

పౌరసరఫరాల శాఖ కారాా లయం నుంచి జార్జచేయబడ్డనది.

Share This Post