ప్రగతి భవన్ లో శుక్రవారం వివిధ కులాలకు స్థలాల కేటాయించే విషయంపై ముఖ్యమంత్రి సమీక్ష నిర్వహించారు – 24.08.2018

  1. Land Alloting to Different Castes (English) (PDF Format, Size: 187 KB)
  2. Land Alloting to Different Castes (Telugu) (PDF Format, Size: 148 KB)

If you are not able to view the document: Click here to download free Adobe Acrobat Reader software

Post Comment