పదవీకాలం ముగుస్తున్న సర్పంచ్ ల స్థానంలో అధికారులను పర్సన్ ఇంచార్జులుగా నియమించడం తప్ప ప్రభుత్వానికి మరో మార్గం లేదని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి నాయకత్వంలోని సీనియర్ అధికారుల బృందం ప్రభుత్వానికి స్పష్టం చేసింది 24.7.2018

If you are not able to view the document: Click here to download free Adobe Acrobat Reader software  

Share This Post

Post Comment